Disclaimer og privatlivspolitik

Disclaimer

Emailsvar.multimed.dk leveres af MultiMed A/S, på vegne af MultiMed lægeklinikker.

Formålet med emailsvar.multimed.dk er, at give en platform til lægerne, hvorfra de kan kommunikere til den enkelte patient om personfølsomme oplysninger.

Vi påtager os intet ansvar for tab eller skade opstået som følge af anvendelse af informationer fra emailsvar.multimed.dk. Ligeledes påtager lægerne sig intet ansvar for link til tredjemands server eller informationerne herpå.

Skulle der være utilfredshed med indhold, som opfattes som forkert, stødende eller i strid med lovgivning eller etik, tag kontakt til din læge.

Al anvendelse af informationer, herunder download af filer fra emailsvar.multimed.dk, sker på brugerens eget ansvar.

Behandling af personfølsomme oplysninger
Alle personoplysninger, der opgives og vises på emailsvar.multimed.dk behandles i overensstemmelse med persondataloven.

Ophavsret
Emailsvar.multimed.dk er omfattet af ophavsretsloven. Det betyder at dele af hjemmesidens indhold ikke må gengives uden tilladelse fra MultiMed A/S.


Privatlivspolitik

Behandling af oplysninger

I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler din læge som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er din læge forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen. I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan emailsvar.multimed.dk på foranledning af din læge behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Typer af oplysninger

Din læge indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

- Navn, cpr.nr., e-mailadresse og evt. telefonnr.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

- Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, medicin, prøvesvar, scanningsvar mv.)

Formål

Din læge behandler dine personoplysninger på emailsvar.multimed.dk til følgende formål:

- Undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
- Kommunikation med dig i forhold til henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
- Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter

Frivillighed

Når din læge indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til din læge. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne vil være, at din læge ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vedkommende i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Videregivelse af personoplysninger

Personoplysninger i emailsvar.multimed.dk videregives aldrig til tredjepart

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

- Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Dine rettigheder

Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til at få slettet oplysninger.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte din læge.

Dato
01.10.2023

©Copyright 2030 MultiMed A/S